OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ( OWS )

 

§1 Przedmiot Ogólnych Warunków Sprzedaży

 

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS) określają warunki sprzedaży przez spółkę Elmax-Hurt Żywicki Sp. J z siedzibą w Tychach zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – KRS: 0000287572 NIP: 646-25-97- 231 Regon: 278062818 (zwanej dalej Sprzedającym) towarów handlowych oferowanych do sprzedaży w ramach przedsiębiorstwa Sprzedającego, zwanych dalej „Produktami” na rzecz podmiotów zwanych dalej Kupującymi.

2. Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedającemu uzgodnioną w zamówieniu cenę za dostarczone Produkty i odebrać Produkty w miejscu i czasie uzgodnionym ze Sprzedającym.

 

§2 Składanie i realizacja zamówień

 

1. Niniejsze OWS obejmują przyjęte przez Sprzedającego Zamówienia złożone przez Kupującego poprzez sklep internetowy elektryczny.pl lub pocztą elektroniczną.

2. Sprzedający zrealizuje zamówienie na Produkty, a Kupujący zobowiązany jest odebrać Produkty w uzgodnionej ze Sprzedającym dacie. 

3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowość dostaw towarów spoza Unii Europejskiej.

 

§3 Rozliczenia finansowe

 

 

1. Opóźnienie w terminowym regulowaniu należności (7 dni od daty złożenia zamówienia) jest podstawą dla Sprzedającego do odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów.

2. Do momentu całkowitej zapłaty Produkty pozostają własnością Sprzedającego.

 

§4 Obowiązki stron

 

1. Kupujący zobowiązany jest przekazać Sprzedającemu następujące aktualne przed wykonaniem zamówienia dokumenty:

1.1. zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

1.3. oświadczenie o miejscu zamieszkania (dotyczy osób wpisanych do CEiDG)

1.4. zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,

1.5. decyzję o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP,

1.6. pisemne oświadczenie małżonka wyrażającego zgodę na zaciąganie zobowiązań,

1.7. oświadczenie o dobrej kondycji finansowej, stanowiące Załącznik nr 3 do stosownej umowy i Załącznik nr 2 do OWS.

2. W przypadku zmiany treści wyżej wymienionych dokumentów lub zmiany kondycji finansowej Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Sprzedającego i przekazania mu zaktualizowanych wersji dokumentów wymienionych w pkt. 1. 3. Kupujący zobowiązuje się do przejęcia odpowiedzialności za Produkty (ryzyko przypadkowej utraty, uszkodzenia), w chwili ich odbioru, a w przypadku, gdy załadunek należał do Sprzedającego: po załadunku na środek transportu Kupującego.

 

§ 5 Gwarancja

 

1. Okres gwarancji na Produkty zakupione u Sprzedającego będzie zgodny z okresem gwarancji wskazanym przez producenta danego Produktu. 

2. Kupujący zobowiązany jest zbadać Produkt pod kątem jego wad oraz ilości niezwłocznie (w obecności kuriera, jeśli taką formą przesyłki został dostarczony produkt) po odbiorze Produktów.

3. Braki ilościowe należy zgłaszać w ciągu 2 dni od odbioru Produktów, po tym terminie uznaje się, iż Produkty zostały wydane Kupującemu w prawidłowej ilości.
4. Wady jawne jakościowe Kupujący winien zgłosić niezwłocznie po odbiorze, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od odbioru. Wady ukryte jakościowe należy zgłosić w ciągu 5 dni od ich wykrycia.

5. Kupujący jest zobowiązany po wykryciu wady jakościowej dostarczyć do Sprzedającego wadliwy Produkt wraz z informacją określająca daną wadę, nie później niż w ciągu 5 dni od wykrycia wady.

6. Sprzedający jest upoważniony wysłać Produkt, co do którego Kupujący zgłosił wadę, do producenta, w celu sprawdzenia zasadności reklamacji, w takiej sytuacji rozpatrzenie reklamacji uznaje się za zakończone po odpowiedzi producenta uznającej bądź nie uznającej daną wadę.

7. W przypadku uznania reklamacji Sprzedający: uzupełni brakujące ilości (w przypadku braków ilościowych), wymieni wadliwy Produkt na nowy lub dokona jego naprawy (w przypadku wad jakościowych).

8. Roszczenia Kupującego dotyczące sprzedanych Produktów, w tym wynikające z ich wadliwości, nie mogą przewyższyć ceny zakupu danych Produktów. Zastrzeżenie powyższe dotyczy wszelkich produktów gotowych, w tym rozdzielnic.

 

§ 6 Postanowienia Końcowe

 

Do rozwiązywania sporów wynikających ze stosunków regulowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży właściwe są według wyboru powoda rzeczowo właściwe Sądy w Katowicach lub Tychach.